CONSULTORES INMOBILIARIOS    

   629 372 165   

    info@bcnrealestate.es   

Cabecera1.jpg

Texto íntegro del Acuerdo Municipal tomado en sesión de 28 de septiembre de 2017:

(16PL16426)
APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l'article  68.1,a)  de  la  Carta Municipal  de Barcelona,  el  Pla  especial  urbanístic  d'ordenació  de  les  activitats  de  pública  concurrència,  comerços alimentaris,  serveis  turístics  i  altres  activitats  al  Districte  de  Ciutat  Vella  (Pla  d'usos  de  Ciutat  Vella), segons el contingut de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO  al  públic  pel  termini  de  dos  mesos;

PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió de 13 d’octubre  de 2016  (BOPB de 14 d’octubre  de 2016)  de  conformitat  amb  l’article  73.2 del  Text  Refós de  la  Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, en els termes següents: a) a l’àmbit de la zona única, la suspensió de l'atorgament de llicencies i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes  establertes  per  la  legislació  sectorial  per  a  la  instal·lació  o  l'ampliació  de  les  activitats regulades en els epígrafs del Pla que s’aprova inicialment; b) a l’àmbit de tot el Districte (amb exclusió de  la  zona  específica  ZE-10 Zona Portuària), les activitats d’exposició i venda o lloguer de bicicletes, exposició i venda o lloguer de motos i complements, exposició i venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal,  magatzem  temporal  de  mercaderies  no  perilloses  obert  al  públic,  establiment  en  què  es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics i oficina o punt d’informació turística. PRORROGAR, igualment,   la   suspensió  de  l'atorgament   de  llicencies   d'obra  d'edificació,  de  nova  planta,   gran rehabilitació,  reforma  o  rehabilitació  amb  canvi  de  l'ús  principal  de  l'edifici,  i  l'increment  de  volum  o sostre edificable, i/o els comunicats immediats i diferits vinculats a la instal·lació o ampliació d'aquestes activitats;  AMPLIAR  la  suspensió a  l'atorgament  de  llicències  i/o  comunicats,  i  altres  autoritzacions municipals connexes, establertes per la legislació sectorial, per a l'obertura, la instal·lació o l'ampliació de  les  activitats  següents:  EC3.3.3  a  tot  l’àmbit  de  Ciutat  Vella  i  P.1.2  només  a  la  zona  única. PRECISAR  que  els  epígrafs  a  què  es  refereix  el  present  acord,  corresponen  en  el  seu  contingut  als recollits a l’acord de 13 d’octubre de 2016, tot i la seva nova denominació. EXCLOURE de la suspensió l'atorgament de llicències i/o comunicats, i altres autoritzacions municipals connexes, establertes per la legislació sectorial, per iniciar, ampliar o instal·lar una activitat que, abans de l'executivitat de l’acord de suspensió   potestativa   prèvia,   disposés   de   l'habilitació   municipal   preceptiva   per   executar   les corresponents obres de condicionament, excepte les activitats objecte d’ampliació de la suspensió, cas en què, la data de referència  serà la de l’executivitat del present acord de suspensió. DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives publicacions al BOPB de l’acord de suspensió  potestativa  prèvia  i  del  present  acord;  DETERMINAR  que  els  àmbits  de  suspensió  són  els delimitats  i  grafiats  en  el  plànol  de  suspensió  que  figura  a  l'expedient,  elaborat  de  conformitat  amb  el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment. SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Real time web analytics, Heat map tracking